Strona głównaO nasOfertaCennikKontaktLogowanieBLOGlinked infacebook
vision-cv
PL   EN
Narzędzie wideo rekrutacji
Zarejestruj się za darmo i otrzymaj 10 zaproszeń GRATIS
Wypróbuj teraz za darmo
Zmienia podejście do procesu rekrutacji. Zapobiega stracie czasu wynikającej z bezproduktywnych spotkań.
 

Regulamin portalu internetowego Vision-CV.pl

Postanowienia wstępne

 1. Poniższy Regulamin definiuje zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi (zwanej dalej „Usługą”), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”) przez Usługodawcę – Vision-CV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego71/6), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000700848, o kapitale zakładowym 5000,00 złotych opłaconym w całości, posiadającej NIP 5842764427, REGON 368580475.

 2. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Klienta do skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowanie go w całości. W momencie akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem
  o świadczenie usługi Vision-CV drogą elektroniczną.

Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej vision-cv.pl, który określa warunki świadczenia Usług przezUsługodawcę za pośrednictwem witryny www.vision-cv.plna rzecz Klientów.

 2. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 3. Klient to podmiot, który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

 4. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kandydat to będący osobą fizyczną Klient, uczestniczący w Rekrutacji poprzez wprowadzenie Wideo Wywiadu do systemu teleinformatycznego Serwisu.

 6. Rekrutujący to Klient tworzący Rekrutację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy lub realizację innej umowy cywilnoprawnej, w szczególności umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

 7. Usługodawca to VISION-CV Sp.z.o.o., ul. Słowackiego 71/6, 81-257, Gdańsk wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000700848, NIP: 5842764427 oraz REGON: 368580475, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

 8. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: www.vision-cv.pl. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi.

 9. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 10. Wideo Wywiad to sporządzone przez Kandydata nagranieaudiowizualne, stanowiące odpowiedź na pytania rekrutacyjne Rekrutującego zawarte w Rekrutacji.

 11. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta.

 12. Rekrutacja to zamieszczony przez Klienta w obszarze Serwisu elektroniczny kwestionariusz rekrutacyjny na stanowisko pracy lub realizację innej umowy cywilnoprawnej, składający się z pytań wraz z oznaczeniem czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi na nie.

 13. Zaproszenie to zaproszenie do Rekrutacji, przesłane na żądanie Rekrutującego pod wprowadzone przez niego adresy poczty elektronicznej, przy użyciu zautomatyzowanej funkcjonalności Serwisu.

 14. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, zawierające w przypadku Rekrutujących imię, nazwisko, nazwę firmy, telefon, numer telefonu iadres poczty elektronicznej, a w przypadku Kandydatów imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

 15. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

 16. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych DotPay, którym posługuje się Usługodawca.

§1 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.vision-cv.pl

 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.

 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 5. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 6. Korzystanie ze Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 7. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 8. W celu zamieszczenia Wideo Wywiadu konieczne jest spełnienie przez Klienta wymogów wymienionych w pkt 8, a ponadto dysponowanie podłączoną, aktywną i poprawnie skonfigurowaną kamerą z funkcją nagrywania głosu.

§2 Rejestracja i Konto Klienta

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów bezpłatną Usługę prowadzenia Konta Klienta.Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

 2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.

 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

 4. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

 5. Rejestracja następuje w chwili autoryzacji podanego przez Klienta adresu e-mail, poprzez kliknięcie linka autoryzacyjnego przesłanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail po otrzymaniu formularza rejestracyjnego.

 6. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta.
 7. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

 8. Umowa o świadczenieUsługi prowadzenia Konta Klienta może być rozwiązana:

  1. przez Klienta poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy, w każdym czasie i bez podania przyczyny,

  2. przez Usługodawcę przy poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Klienta, w każdym czasie, w przypadkach ustanowionych w Regulaminie.

§3 Usługi

Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, zestaw usług wskazanych poniżej, zwanymi łącznie w niniejszym Regulaminie Usługą bądź Usługą Vision-CV.
Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi:

 1. założenie Konta Klienta,

 2. utworzenie formularza Rekrutacji w Panelu Klienta,

 3. obejrzenie Wideo Wywiadów

 4. wysyłanie Zaproszeń do kandydatów

 5. Tworzenie zespołu

1. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi założenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

3. Usługa Rekrutacji świadczona jest na podstawie postanowień §4 Regulaminu.

4. Usługa Wideo Wywiadu świadczona jest na podstawie postanowień §5 Regulaminu.

5. Usługa Zaproszeń świadczona jest na podstawie postanowień §6 Regulaminu.

Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§4 Rekrutacje

Przedmiotem Usługi Rekrutacji jest bezpłatne udostępnienie Klientowi części zasobów Serwisu, w celu zamieszczenia Rekrutacji i zarządzania nią, w szczególności poprzez dodawanie, modyfikacje rekrutacij Klienta, odtwarzanie Wideo Wywiadów otrzymanych w odpowiedzi na Rekrutacje.

 1. Zawarcie Umowy wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza rozpoczęcia Rekrutacji.

 2. W formularzu rozpoczęcia Rekrutacji należy podać pytania rekrutacyjne, wraz z każdorazowym oznaczeniem czasu udzielenia odpowiedzi na nie.

 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania Rekrutacji.

 4. Usługa Rekrutacji może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy.

§5 Wideo Wywiad

 1. Przedmiotem Usługi Wideo Wywiadu jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas oznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu, w celu zamieszczenia Wideo Wywiadu w odpowiedzi na Zaproszenie.

 2. Kandydat otrzymuje zaproszsenie drogą elektroniczną wraz z linkiem, który prowadzi do udziału w Rekrutacji i zamieszczenia Wideo Wywiadu.

 3. Zamówienie Usługi nie wymaga zalogowania i następuje poprzez nagranie i wysłanie Wideo Wywiadu wraz z poprawnie przez Kandydata uzupełnionym formularzem odpowiedzi na Rekrutację, przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu.

 4. W formularzu odpowiedzi na Rekrutację należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu Kandydata.

 5. Wykonanie Usługi następuje niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania Wideo Wywiadu.

 6. Kandydat nie może transmitować i/lub nagrywać filmów, ani nagrywać i zamieszczać w Serwisie filmów prezentujących wizerunki osób trzecich które nie wyraziły na to zgody.

 7. Kandydat nie może transmitować i/lub nagrywać filmów, ani nagrywać i zamieszczać w Serwisie filmów prezentujących wizerunki erotyczne, pornograficzne

 8. Kandydat nie może transmitowa i/lub nagrywać filmów, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej bądź dóbr osobistych. Może to prowadzić do usunięcia danego materiału wideo przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym zarówno o zawinione naruszenia, jak i wynikające z niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.

 9. Usługodawca nie kontroluje ani nie monitoruje działań Kandydata w czasie korzystania z Usługi. Jednakże w sytuacji, gdy dochodzi do podejrzenia lub uzyskania informacji o prowadzeniu przez Kandydata niedozwolonych praktyk (w rozumieniu niniejszego punktu), Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania całości lub części Usługi wedle własnego uznania.

§6 Wysyłanie Zaproszeń

 1. Przedmiotem Usługi wysyłania Zaproszeń jest płatneudostępnienie Klientowi formularza Zaproszenia, w celu przesłania na jego żądanie i za pośrednictwem Serwisu, Zaproszeń do Kandydatów pod wprowadzone przez Rekrutującego adresy poczty elektronicznej.

 2. Zamówienie Usługi wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza Zaproszenia, pod warunkiem wyboru wariantu Usługi oraz uiszczenia płatności wynikającej z wybranego wariantu Usługi oraz cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi.

 3. Usługa świadczona jest w trzech wariantach:

  1. Pakiet zaproszeń – wariant zamówienia oznaczonej liczby Zaproszeń,

  2. Pakiet „Bez limitu” – wariant zamówienia nieograniczonej liczby Zaproszeń dla oznaczonej liczby stanowisk pracy,

  3. Pakiet „Corporate” – wariant zamówienia nieograniczonej liczby Zaproszeń dla nieograniczonej liczby stanowisk pracy.

 4. Zaproszenia nie podlegają zwrotowi.

 5. Pakiety wygasają automatycznie w terminie 30 dni od daty ich nabycia.

 6. Strony wyłączają prawo do zwrotu należności z tytułu świadczenia nie spełnionego w całości lub części przyczyn leżących po stronie Klienta nie będącego Konsumentem.

 7. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.

 8. Serwis umożliwia płatność za Usługę przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności - DotPay.

 1. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi są przesyłanewiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta.

 2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 3. Składając zamówienie, Klient oświadcza iż jest uprawniony do przetwarzania ewentualnych danych osobowych Kandydatów i adresatów Zaproszeń.

 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi wysyłania Zap

   
Strona główna
O projekcie
Regulamin
Polityka prywatności
Blog
Pomoc
Kontakt
 
 
Email
Hasło
 
Nie masz jeszcze konta?
Problemy z logowaniem?
 
 
 
Imię
Nazwisko
Nazwa Firmy
Telefon
Email
Hasło
Powtórz
Zgadzam sie z regulaminem i polityką prywatności
 
 
 
Aby zresetować hasło wpisz adres email,
który podałeś przy rejestracji
 
Email